Jaarverslag stichting Japthi Mijdrech 2019.

ALGEMENE INLEIDING

Ook in 2019 had Koni (Manasa Jyothi Koni in India) een goed jaar. 

De afgelopen jaren heeft Maartje en haar team zich vooral gefocust op de uitvoering van het specifieke onderwijssysteem voor de kinderen in Koni. Deze doelstelling is in 2019 verder uit- gewerkt met behulp van verschillende vrijwilligers uit oa Nederland en andere landen. Omdat het fundament in Koni op dit moment heel goed is was er veel ruimte over om hier meer aandacht aan te besteden. Er was meder aandacht mogelijk voor   de individuele begeleiding van de kinderen en het focussen op de groepsdynamiek van de kinderen. In 2019 is daar een nieuw doel bij gekomen.  De groep in Koni nu bestaat uit 20 kinderen. Het is onmogelijk om elk kind goed te kunnen begeleiden als er geen onderscheid wordt gemaakt op welk niveau de kinderen zitten. De groep is dan ook gesplitst in drieën waardoor de kinderen in groepsverband beter educatie op maat krijgen aan gereikt. Verschillende thema’s worden wekelijks behandeld, gericht op de doelgroep. Ook heeft Maartje en haar staf afgelopen jaar meer aandacht besteed aan de zelfredzaamheid van de kinderen. Zo krijgen de kinderen nu twee keer per week training in Life Skills om de zelfredzaamheid van de kinderen te bevorderen. 

Een goede basis van de kinderen een van de belangrijksgte peilers is waarop het tehuis kan voortbestaan. 

In Koni werkt Maartje en haar staf om de 2 of 3 maanden met verschillende vrijwilligers. In 2019 waren dat echter veel vrijwilligers die in de jaren daarvoor al een keer in Koni waren geweest. Dit zorgt voor continuïteit. Al de vrijwilligers die in Koni aan de slag gaan, hebben ervaring met de doelgroep en voegen elk iets toe. Bij terugkomst waren de vrijwilligers al bekend met het schoolsysteem in Koni, waardoor er meteen gewerkt kon worden met de kinderen en men niet eerst een inwerkperiode nodig had.  

Er zijn in Koni in 2019 2 kinderen bij gekomen. Koni biedt nu aan 20 kinderen onderwijs. Daarvan wonen er 16 in Koni en 4 kinderen komen dagelijks vanuit thuis. De jongste 3 kinderen zijn 5 jaar. 

In 2019 zijn alle kinderen, op 3 na, voor het eerst tijdens de zomervakantie voor 3 weken naar huis geweest. Sommige waren zelfs de hele zomervakantie thuis. Dit is goed bevallen voor de meeste kinderen. De ouders vonden het zwaar en sommige wilden de kinderen niet langer dan 1 week in huis nemen, maar de staf heeft besloten dit elk jaar vol te houden. Ten eerste om de band met de ouders van de kinderen te versterken, maar ook om de staf die dagelijks aanwezig is in Koni een rust periode te geven. 

Er wordt gewerkt aan een “handleiding” voor de ouders, zodat de ouders goed met de kinderen kunnen communiceren (gebaren), en ook zorg voor hygiëne, zoals tandenpoetsen, douchen etc.  Ook wordt er in de handleiding aandacht besteed aan wat het betekent voor een ouder om een kind met een beperking te hebben. De verschillende beperkingen worden kort toegelicht. Alles wordt uiteindelijk vertaald in de lokale taal. Op deze manier kan de band tussen de ouders en de kinderen worden versterkt en de kinderen een betere plek krijgen in de omgeving van hun familie, wat helaas nog niet altijd het geval is. 

Koni heeft in 2019 erg veel last gehad van schade door de heftige regenval in de moessontijd. Het dak in de hal was beschadigd en er was veel wateroverlast in lokalen en slaapzalen.

2019 CONCREET

Medisch

Vergeleken met een aantal jaren geleden gaat het  medisch gezien een stuk beter met de kinderen.   Dat komt voornamelijk omdat er maandelijks bezoeken zijn aan verschillende medische disciplines. De helft van de kinderen kampt nog steeds met epilepsie en sommige kinderen hebben last van slaapproblemen. De maandelijkse controles worden steeds uitgevoerd waardoor er grote problemen uit blijven. 

Desondanks kregen 2 kinderen afgelopen jaar longontsteking. Beide moesten worden opgenomen in het ziekenhuis voor een langere periode. Maartje en haar staf hebben uiteindelijk de ouders erbij betrokken gehaald, zodat zij een deel de verantwoording op zich konden nemen. 

Afgelopen jaar had Maartje bezoek van een vrijwilliger uit Nederland die gespecialiseerd is in het werken met kinderen op sensomotorisch gebied. Samen met de vrijwilliger heeft Maartje verschillende hulpmiddelen aangeschaft voor de kinderen, gericht op de doelgroep. Aangezien de materialen veelvuldig worden gebruikt, zullen deze ook komend jaar moeten worden vernieuwd. 

MANASA TRUST JYOTHI (Lokale Stichting van het Tehuis Koni) 

Ook in 2019 heeft De Trust in India, mede dankzij Shobha (headmaster in dienst van de lokale stichting) , meer donaties weten binnen te halen. Elke maand is er nu een bestuursvergadering in Koni en De Trust trekt steeds meer verantwoordelijkheden naar zich toe. 

In November 2019 bezocht een vertegenwoordiger van het bestuur uit Nederland Koni om het concept beleidsplan van de Stichting Japthi en de positie van Maartje voor de aankomende jaren te bespreken met de bestuur van de Trust en Shobha. Uiteraard werd er ook geëvalueerd. De Bestuur toonde opnieuw veel waardering voor alle inspanningen en steun vanuit Nederland.

Continuïteit

Zoals gezegd heeft Maartje zich in 2019 meer kunnen richten op de continuïteit van Koni en dan met name gericht op het educatie programma. In de afgelopen 12 jaar heeft Maartje met haar team heel veel methodes, programma’s en ideeën geïmplementeerd. Juist door in de afgelopen jaren zo te experimenteren met al deze methodes en programma’s is daar nu een heel krachtig systeem door ontstaan. En Maartje en haar staf realiseert zich ook, dat als dit moet worden voorgezet (ook in de afwezigheid van Maartje) men nu zou moeten gaan heroverwegen: wat werkt en wat is overbodig. Door de focus te leggen op wat wel werkt, wordt de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd.  

Ook zal Maartje in 2020 verder gaan met het uitwerken van het systeem op papier krijgen. Om deze strategie en werkwijze ook aan te beiden aan andere Stichtingen, mocht daar in de toekomst vraag naar zijn. Op deze manier hoopt zij meer kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden te kunnen helpen die ook een plek zoals Koni verdienen. 

Wat is concreet bereikt in 2019:

Educatie: 

In Koni wordt gewerkt met verschillende – individuele – lesmethoden. Deze methodes zijn na een aantal jaar dusdanig geïntegreerd dat iedereen er goed mee kan werken. Omdat er vooral gewerkt is aan continuïteit en er weinig grote veranderingen hebben plaatsgevonden, zijn de kinderen in een jaar erg goed vooruitgegaan. Er is een goede saamhorigheid in de groep en de kinderen vullen elkaar goed aan.

Uiteindelijk blijkt dat de methodes die nu worden toegepast in Koni, het best aansluiten bij de groep en de staf. Ook het structurele dagprogramma sluit heel goed aan en zorgt ervoor dat de kinderen goed worden begeleid. 

In 2019 heeft Maartje weer met verschillende vrijwilligers gewerkt. De meeste hadden veel ervaring met de doelgroep. Zo heeft er 3 maanden een logopediste samengewerkt met Maartje en een fysiotherapeut uit Nederland. Beide hebben veel kunnen toevoegen en Maartje en haar staf zet de werkzaamheden nu verder voort. 

Opknappen van het gebouw

De keuken is in 2019 opgeknapt. 

Bij de vertrekken van de vrijwilligers zijn in 2019 extra voorzieningen gekomen, aangezien enkele van de kamers tijdens de moesson geheel onder water kwamen te staan. Er is een grote overdekking gekomen op het terras, om zo de regen tegen te houden. 

In oktober 2019 heerste er een cycloon over het Zuiden van India. De Cycloon heeft de helft van het dak boven de hal weg gevaagd. Het dak is gedeeltelijk hersteld.

Door het intensieve gebruik van de speltoestellen en overige materialen is het duidelijk dat er regelmatige lichte tot zwaardere beschadigingen zijn en in een enkel geval vervanging noodzakelijk is.  

Inrichting reiki kamer en overige behandelvertrekken

In 2019 is een start een gestart gemaakt met de Reiki kamer. Maartje heeft al verschillende onderdelen voor de senso-kamer aangeschaft. De materialen zijn samen uitgezocht met een fysiotherapeut en logopediste uit Nederland. Het zijn materialen die kunnen worden opgehangen aan de muren en van goede kwaliteit, zodat langdurig gebruik gewaarborgd wordt. 

De gymnastiek materialen worden dagelijks gebruikt en ook hiervoor zijn wat nieuwe materialen aangeschaft. Door veelvoudig gebruik en soms ook hardhandig gebruik door de 12 jongens in Koni, gaan de materialen kapot. Het is dus van belang dat er materialen worden aan geschaft van goede kwaliteit.  

Er zijn ook meerdere sensomotorische materialen aan geschaft voor de kinderen met autisme. Dit alles in overleg met de staf en de vrijwilligers. 

Dit doel wordt meegenomen in 2020;

Uitbreiding van Koni/ slaapvertrekken

In 2019 zijn extra bedden aangeschaft voor de kinderen omdat ze te groot werden voor de bedden waarin ze sliepen. 

Sponsoracties

Er zijn in 2019 verschillende sponsoracties gehouden in Nederland. 

Ook hebben dit jaar weer verschillende vrijwilligers in hun eigen land sponsoracties gehouden voor de kinderen in Koni.

Vanuit Nederland is er een grote gift binnengekomen van ouders met een kind met downsyndroom. En zijn er een aantal grote Giften van particulieren binnen gekomen o.a. via de rotery.

Opknappen van de buiten speel plaats. 

Buitenactiviteiten en  vrij spelen vormen een wezenlijk onderdeel van het leef- en lesprogramma in Koni. Het is belangrijk voor de motoriek en de groei van de kinderen. Daarnaast leren ze door de buitenactiviteiten ook goed met elkaar om te gaan. De meeste kinderen in Koni kunnen nu goed fietsen, alleen de jongste hebben dit nog niet geleerd. 

Helper vrouwen

In 2019 zijn de salarissen van de 4 helper-vrouwen verhoogd. De helper vrouwen werken 7 dagen in de week en hebben 1 dag rust in de maand. Ze verzorgen de kinderen in de ochtend en in de avond en overdag zorgen ze ervoor dat Koni schoon blijft. Ook het salaris van Chetena (administratief medewerker) is dit jaar verhoogd. Er zijn 3 nieuwe helper vrouwen vervangen. De situatie dat er een sterke wisseling van helpervrouwen is blijft voortduren omdat zij Koni moeten verlaten op het moment dat ze  trouwen. Dat zelfde geldt helaas ook voor de teachers 

Aanleg van een betere waterafvoer en toevoer buiten, dit doel wordt meegenomen in 2020.

IN 2018 zijn er een aantal vervangen en er zijn nieuwe watertanks aangeschaft. Maar de pijplijnen zijn weer beschadigd en het watersysteem is niet voor langere termijn. En dit levert veel problemen op, vooral in het regenseizoen.

Nieuw materiaal

Er is dit jaar relatief weinig nieuw materiaal aangeschaft, alleen voor de snoezel ruimte. Vooralsnog is er genoeg in Koni aanwezig. Wel is er een nieuwe iPad aangeschaft omdat de oude kapot zijn gegaan door het vele gebruik. De iPads werken ideaal voor de kinderen. Ze worden er rustig door en leren tegelijk erg veel nieuwe dingen. 

Ook zijn er in 2019 2 nieuwe televisies aangeschaft. Een voor de gezamenlijke ruimte en een voor de kinder kamers. 

Aanbouw van de omheining is begonnen.

De aanbouw van de omheining rondom Koni is begon 2019 begonnen. Dit is zeer belangrijk voor de veiligheid van de kinderen en de staf van Koni. Er moest echter een speciale poohja (Gods offeren) gehouden worden om toestemming te vragen van de Goden om verder te mogen bouwen. Dit is eindelijk gebeurd eind 2019. 

Nieuwe kinderen

Ook in 2019 zijn er weer nieuwe kinderen bij gekomen. Er is in 2019 gekeken naar de juiste lesmethode voor de kinderen. Gezien de jonge leeftijd en de handicap van de kinderen is dit nog best een uitdaging en dit zal worden voorgezet in 2020. 

DE POSITIE VAN DE STICHTING EN KONI AAN HET EINDE VAN DE VERSLAGPERIODE

FINANCIEEL 

2019 Was een een mooi jaar oor de Stichting Japthi. Het aantal donateurs met maandelijkse bijdragen nam toe en de individuele donaties waren overweldigend. Dat alles zorgt voor een stabiele gezonde situatie en een garantie voor het kunnen blijven ondersteunen van het tehuis onder de huidige condities.

INHOUDELIJK

In 2019 zijn grote vorderingen gemaakt met de verdere ontwikkeling van de educatie op maat. Vooral dankzij de grote bijdragen en steun van de – meest professionele – vrijwilligers.

Daarnaast zijn grote vorderingen gemaakt m.b.t. de relatie ouder-kind. Enkele kinderen waren “welkom thuis” gedurende het weekend en meest bijzonder: gedurende de “grote” vakantie zijn meerdere kinderen gedurenbde langere tijd welkom thuis. 

Om dit alles nog beter te doen verlopen wordt zeer veel aandacht besteed aan het begeleiden van de ouders.

GEBOUWELIJK

Ondanks de schades die vooral door het weer gedurende het verslagjaar werden veroorzaakt verkeert het gebouw nog steeds in een redelijk goede conditie.      

Medisch

Gedurende het verslagjaar heeft Maartje zeer veel geïnvesteerd in de relatie tussen het tehuis en de lokale ziekenhuizen. Dit komt de algehele gezondheidssituatie van de kinderen sterk ten goede.

VOORUITBLIK OP 2020

In het beleidsplan 202 zijn de concrete plannen voor 2020 beschreven. Evenals het jaarverslag 2019 en de jaarrekening  2019 is het beleidsplan 2020 gepubliceerd op de website van Koni: www.japthi.nl.

Daarom wordt hier volstaan met het benoemen van de belangrijkste speerpunten van beleid voor 2020.

CONTACT MET DE OUDERS

Een van de meest uitdagende speerpunten is het intensiveren van de betrokkenheid van de ouders bij de activiteiten binnen Koni en het verbeteren van de relatie van de ouders met hun  kinderen, met het doel om nog meer weekend bezoeken en verblijf thuis tijdens de vakantie mogelijk worden. Dat dit een lange continue weg is, geduld vraagt en ontwikkelen van goede begeleidingsmiddelen moge duidelijk zijn. 

MEDISCH:

De noodzaak van het vinden van een geschikte tandarts voor de periodieke controles en noodzakelijke behandelingen zal in 2020 opnieuw sterke aandacht krijgen.

Brillen, nieuwe medicatie, nieuwe rolstoelen en andere hulpmiddelen blijven in 2020 punt van voortdurende zorg.

EDUCATIE OP MAAT 

2020 zal in het teken staan van stabilisering van de huidge situatie en verdere ontwikkeling van de educatie op maat. 

OPKNAPPEN VAN HET GEBOUW

Door de enorme waterschade het afgelopen regenseizoen is een grondige opknapbeurt van het gehele gebouw – binnen en buiten –  noodzakelijk geworden. Binnen geldt dat zowel beschadigde meubilair (kasten) als de muren. Daarom zal het komende zomerseizoen het gehele gebouw zowel binnen als buiten geschilderd worden.

Ook dienen de pijpleidingen voor het water rondom het gebouw moeten worden aangepast. 

Tot slot zullen de verharde gedeelten van de binnenplaats opnieuw dienen te worden betegeld.

DE REIKI KAMER

Hier is in 2019 al een start meegemaakt. Door een grote schenking aan het einde van 2019 kan er in 2020 gewerkt worden aan de vervolmaking van de reikikamer.

VERMELDENSWAARD:

In november 2019 kreeg Koni bezoek van 2 architekten uit Nederland, waarvan er een al eerder op bezoek was geweest. Geheel op vrijwillige basis zijn de architekten een week lang samen gewerkt aan een basisontwerp ten behoeve van een eventuele uitbreiding van Koni in de toekomst. 

Mocht de wens tot uitbreiding realiteit worden en de financiering gevonden, dan kan en mag van het ontwerp dat in april 2020 verwacht wordt, gebruik worden gemaakt.  

SPONSORACTIES EN VRIJWILLIGERS

Ook in 2020 zal Maartje en Bestuur veel aandacht besteden aan sponsoracties en het op adequate wijze blijven informeren over de wijze van besteding (incidenteel en structureel) van de giften.

Het werven, begeleiden en inwerken van vrijwilligers blijft een van de belangrijkste activiteiten van Maartje.

SLOTWOORD:

Het Bestuur is dankbaar en trots op de staf, herlpervrouwen, vrijwilligers en Maartje dat er ook in 2019 een mooi, zinvol en veilig verblijf aan de kinderen van Koni is geschonken ondanks al de handicaps die we hiervoor hebben geschetst.

Ook zijn we de staf zeer dankbaar dat het imago van Koni opnieuw is versterkt zowel op locaal als – via de media – regionaal nivreau.

Het Bestuur

Maart 2020.