Jaarverslag 2020/ jaarplan 2021:

Opmerking vooraf:  

Het Coronaviris Covid 19 dat zich begin 2020 manifesteerde maakte van 2020 in alle opzichten een bijzonder jaar van Koni.  

Jaarverslag 2020 (voor zover mogelijk) Manasa Jyothi Trust: 

In 2020 heeft De Trust in India als gevolg van de Corona crisis minder inkomsten kunnen vergaren.   

In November 2019 kwam een lid van het bestuur uit Nederland naar Koni om het toekomstplan  voor de aankomende jaren te bespreken met de Trust en Shobha. Helaas is het voornamelijk bij “het bespreken van nieuwe plannen” gebleven.  

Toen het Coronavirus zich begin 2020 ook in India manifesteerde moesten op last van de Centrale Regering alle activiteiten in (nagenoeg) alle tehuizen in India gestopt worden en de kinderen allemaal of naar de ouders of naar overheidsvoorzieningen verplaatst worden. 

Uiteraard was dit heel triest voor de kinderen en niet te vergeten het personeel.

Enkele dagen voor deze beslissing was Maartje (gedwongen) al naar Nederland teruggekeerd. Enerzijds om gezondheidsredenen uiteraard en anderzijds om te voorkomen dat terugkeer naar Nederland als gevolg van alle maatregelen niet meer zou kunnen.  

Het spreekt voor zich dat Maartje medio maart 2020 in de veronderstelling leefde dat zij “snel” weer naar India zou kunnen terugkeren. Helaas is zij op het moment van het schrijven van dit jaarverslag nog steeds in Nederland. Er is nu – eind januari 2021 – eindelijk hoop dat terugkeer op relatief korte termijn mogelijk wordt. Echter wel op de volgende voorwaarden: zij de benodigde vaccins heeft gekregen, dat de tehuizen weer mogen worden geopend en dat India haar terugkeer goedkeurt.

In plaats van uitvoering geven aan de besproken plannen, heeft de lokale Trust gedurende de afgelopen maanden toezicht gehouden op het gebouw Koni en hebben Shoba en Chetana zeker 1x per 14 dagen het gebouw concreet gecontroleerd en schoongehouden. Ook hebben Shoba, Chetena en Maartje periodiek contact gehad met de kinderen die bereikbaar waren.   

Jaarplan 2021: 

Continuïteit: 

Omdat de basis in Koni zeer goed was, heeft Maartje zich in 2020 – voorzover nog mogelijk – meer gericht op de continuïteit van Koni en dan met name gericht op het educatie programma. Gedurende de 12 jaar daarvoor heeft Maartje met haar team heel veel methodes, programma’s en ideeën geïmplementeerd. Juist door in die jaren zo te experimenteren met al deze methodes en programma’s was daar nu een heel krachtig systeem door ontstaan. En Maartje en haar staf realiseerden zich toen ook, dat als dit moet worden voortgezet (ook in de afwezigheid van Maartje) men zou moeten gaan evalueren: wat werkt en wat mag weg. Door de focus te leggen op wat wel werkt, wordt de continuïteit en kwaliteit beter gewaarborgd. Het voornemen was dan ook om geen nieuwe methodes meer te ontwikkelen. Het systeem wat er was zou worden versterkt en verbeterd. Belangrijkste reden voor deze strategie begin 2020: Maartje en de staf hadden op basis van al de ervaringen geconstateerd dat met de kinderen van Koni het plafond van mogelijkheden aan scholing en aanleren van vaardigheden in het kader van de zelfredzaamheid was bereikt en hogere ambities en pretenties niet realistisch waren.   

Met name ook om deze strategie en werkwijze ook aan te kunnen bieden aan andere Stichtingen (relevante organisaties), mocht daar in de toekomst vraag naar zijn. Op deze manier hoopt Maartje meer kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden te kunnen helpen die ook een plek zoals Koni verdienen. 

En ondanks de Corona-handicaps is dat voornemen er nog steeds.

De doelen voor 2020 waren:  

Educatie:  

De educatie doelen voor 2019/2020 zullen weer worden meegenomen voor de doelen in 2021, aangezien deze van belang zijn voor de continuïteit van het schoolprogramma in Koni. Met als extra doel dat er nu ook een lesprogramma is ontwikkeld voor de kinderen gericht op de verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen zijn ingedeeld op het intelligentieniveau van de kinderen. 

Het spreekt voor zich dat in 2021 de doelen herijkt zullen moeten worden omdat dit mede afhankelijk is van welke kinderen zullen terugkeren. 

Opknappen van het gebouw 

In 2020 is er een overkapping gekomen boven de officekamer en slaapkamers van de kinderen. Daarmee hopen wij de waterschade voorgoed op te lossen. 
Ook is het dak dat als gevolg van de cycloon in 2019 ernstig was beschadigd in 2020 gerepareerd. 

De cycloon en de heftige regenval hadden ook de tegels van de weg aangetast en beschadigd. De tegels moesten opnieuw worden gelegd. Het was de bedoeling dat dit gedurende de zomervakantie van de kinderen zou gebeuren maar helaas heeft dit als gevolg van de Corona niet kunnen gebeuren. Hopelijk zal het in de zomervakantie van 2021 wel kunnen.  

Opknappen van de buiten speel plaats.  

Helaas zijn de schommels dit jaar echt toe aan vernieuwing. Ze kunnen niet meer worden gemaakt. Ook dit zal plaats vinden tijdens de zomervakantie van de kinderen.  

Buitenactiviteiten en vrij spelen vormen een belangrijk onderdeel van het les/dagprogramma in Koni. Het is belangrijk voor de motoriek en de groei van de kinderen. Daarnaast leren ze door de buitenactiviteiten ook goed met elkaar om te gaan. De meeste kinderen in Koni kunnen nu goed fietsen, alleen de jongsten hebben  dit nog niet geleerd. Voor hen zullen er ook weer nieuwe fietsen moeten worden aangeschaft. Daarnaast zijn een aantal grote fietsen toe aan vernieuwing.  Het zal duidelijk zijn dat ook Corona voor deze voornemens een spelbreker bleek.

Dit voornemen bestaat er dus om de reeds eerder genoemde redenen nog steeds maar nu voor de zomer van 2021.

Inrichting reiki kamer 

Hieraan is in 2019 gedeeltelijk aandacht besteed. Door een grote schenking in 2019 zal er nu in 2021 werkelijk concreet aan de verdere realisering gewerkt worden.  

Maartje heeft al verschillende onderdelen voor de senso-kamer aangeschaft. Deze moeten nu alleen nog worden verscheept naar India. De materialen zijn samen uitgezocht met de fysiotherapeut en logopediste uit Nederland. Het zijn materialen die kunnen worden opgehangen aan de muren en van goede kwaliteit, zodat duur gewaarborgd is. 

Een deel van de materialen is net voor de corona besteld vanuit Delhi, deze spullen zijn echter nog niet uitgepakt, omdat ze pas vervoerd konden worden in november 2020.

De gymnastiek materialen worden dagelijks gebruikt en ook hiervoor zijn wat nieuwe materialen aangeschaft. Door veelvoudig gebruik en soms ook hardhandig gebruik door de 12 jongens in Koni, gaan de materialen kapot. Het is dan ook van belang dat er materialen worden aan geschaft van goede kwaliteit. Helaas zijn deze materialen zelden te vinden in India en moet alles uit het buitenland komen.  

Er zijn ook meerdere sensomotorische materialen aangeschaft voor de kinderen met autisme. Dit alles in overleg met de staf en de vrijwilligers.  

Dit doel wordt meegenomen in 2020; 

Maartje wil in 2020 een oefen loopbank aanschaffen voor de reiki kamer, zodat er ook in het regenseizoen geoefend kan worden met lopen. 

Uitbreiding van Koni/ slaapvertrekken/ badkamer

Maartje en de staf hebben op dit moment nog geen idee hoeveel kinderen er straks weer terugkomen naar Koni. De gevolgen van de corona zijn nog niet te overzien. Maartje vermoedt dat er waarschijnlijk meer (nieuwe) kinderen zich zullen aanmelden, gezien de omstandigheden thuis. 

Het aanpassen en de inventarisatie van de slaapvertrekken zal pas gebeuren als Koni weer geheel geopend is. 

Het verbouwen van de badkamers zal zeker nodig zijn. De jongens zijn een jaar verder en ondertussen bijna 13 jaar. Gezien hun ontwikkelingen zullen uit voorzorg de badkamers van de jongens en de meisjes apart gemaakt moeten worden. Uiteraard allemaal mede afhankelijk van welke kinderen zullen terugkeren.

Speciale activiteit: 

In november 2019 kreeg Koni bezoek van 2 architecten uit Nederland. Waarvan er een al eerder was geweest. De architecten zijn een week lang samen aan de slag gegaan om een ontwerp te maken voor de eventuele uitbreiding van Koni in de toekomst. Men heeft aan alle aspecten gedacht en mocht er in de toekomst geldt beschikbaar zijn voor de uitbreiding kunnen deze tekeningen meteen worden gebruikt. Het volledige ontwerp zal in april 2020 klaar zijn en worden opgestuurd naar Koni. Zodra de tekeningen binnen zijn zal men als een de nieuwe badkamer gaan plaatsen voor de meisjes vertrekken. Maartje heeft inmiddels contact gehad met de architecten. Zodra Koni weer open is, zullen de tekeningen worden opgestuurd

Sponsoracties. 

Het zal duidelijk zijn dat er gedurende het afgelopen jaar als gevolg van Corona weinig tot geen specifieke donor activiteiten hebben kunnen plaatsen. Desondanks zijn de donoren die met een dagelijkse maandelijkse bijdrage Japthi steunen ons trouw gebleven, waardoor de hulp en opvang van de kinderen zodra dit weer wordt toegestaan gecontinueerd kunnen worden. En ook was het bijzonder dat er rondom de feestdagen eind 2020 toch enkele mooie giften werden gedaan.   

Helper vrouwen 

In de geest van de regelingen voor Nederland heeft de Stichting zich verplicht gevoeld om de helpervrouwen die in maart 2020 “naar huis moesten” te blijven steunen. 

Aanleg van een betere waterafvoer en toevoer buiten, dit doel wordt meegenomen in 2020. 

Hier zijn we in 2019 nog niet aan toe gekomen:  helaas ook niet in 2020.

Hier zal in 2021 opnieuw meer aandacht aan moeten worden besteed, omdat de pijplijnen nog steeds niet optimaal zijn. In 2018 zijn er een aantal vervangen en er zijn nieuwe watertanks aangeschaft. Maar de pijplijnen zijn weer beschadigd en het watersysteem is niet voor langere termijn. En dit levert veel problemen op, vooral in het regenseizoen. 

Nieuw materiaal 

Er zullen 2021 (vooralsnog) geen nieuwe materialen worden aangeschaft. Alleen voor de absoluut noodzakelijke materialen die vervanging behoeven. Een nieuwe herijking naar de behoefte is nodig zodra het gebouw weer wordt geopend. 

Aanbouw van de omheining is begonnen. 

De aanbouw van de omheining rondom Koni begon in 2019 Het is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen de staff van Koni. Er moest echter een speciale poohja (Gods offeren) gehouden worden om toestemming te vragen van de Goden om verder te mogen bouwen. Dit is eindelijk gebeurd eind 2019. In 2020 is er nauwelijks voortgang geboekt. Hopelijk lukt het dit project ondanks de actuele situatie toch in 2021 te voltooien.

Persoonlijke Noot Maartje 

Eind 2019/begin 2020 was Maartje aan het nadenken over haar eigen verdere toekomst. Het was – en is nog steeds – de bedoeling dat Maartje nooit volledig zal weggaan uit Koni. Er zou een andere formule komen, waarbij Maartje in principe niet meer zo lang in Koni hoeft te verblijven, maar de voortgang van Koni onder de huidige condities wel gegarandeerd blijven. Een goede coordinatie voor de komst van “gekwalificeerde” vrijwilligers is hierbij een impliciete voorwaarde. 

Voor 2021 geldt dat Maartje zodra dat mogelijk is zal terugkeren naar Koni om samen met Shoba en Chetena Koni opnieuw op te starten. Dat zal veel vergen van allen, omdat het op dit moment nog totaal onzeker is of er gebruik kan (en mag) worden gemaakt van vrijwilligers.

Conclusie voor 2021:

Het is een illusie om op dit moment een concreet jaarplan 2021 te schrijven.

Alle energie zal gericht worden op de wederopening Koni. In eerste instantie zal het gebouw gereeed gemaakt moeten worden voor verantwoorde opvang van de kinderen. Dan zal het veel energie vragen om de kinderen “op te sporen” en terug te halen. En zodra dat allemaal is gelukt zal alle energie gericht worden op het opnieuw inrichten van de programma’s en verdere activiteiten. Maar dit zal niet concreet kunnen zonder de kinderen opnieuw aan de situatie te laten wennen en weer te acclimatiseren in het tehuis.

De zorg (vrees) en verwachting is dat programmatisch  “geheel opnieuw vanaf een 0-punt” gestart moet worden.      

Tot slot: 

Maartje zal in 2021 al haar aandacht en energie aan de kinderen van Koni geven, en daarin gesteund worden door de Stichting in de hoop dat allen die de Stichting tot nu toe zo mooi gesteund hebben dit blijven doen. 

Hieronder de Jaarrekening van 2020.

Het Bestuur

Maart 2020.