Beleidsplan Stichting Japthi Mijdrecht 2020

Inleiding

Na ruim 10 jaar Stichting Japthi  vindt het bestuur het wenselijk om het beleidsplan 2020 te eindigen met een bijlage waarin een separate schets van de ontstaansgeschiedenis van de Stichting Japthi en de ontwikkelingen van met name het huidige Tehuis Koni wordt weergegeven.  

 1. Doelstelling Stichting Japthi Mijdrecht 

Het ondersteunen van projecten voor kinderen, waaronder begrepen het opzetten, in stand houden en exploiteren van een of meer weeshuizen. 

NB Op het moment dat de Stichting werd opgericht had het tehuis het primaire karakter van een weeshuis. Inmiddels gaat het meer om kinderen met een (vaak zware) handicap, die om meerdere redenen niet huis kunnen worden opgevangen en voor wie geen alternatieve opvang voorhanden is.

Stichting Japthi Mijdrecht is in 2008 opgericht en werkt vanuit Nederland. De Stichting ondersteunt het werk van Maartje van den Brand. Op dit moment is Maartje werkzaam in Manasa Jyothi Koni. Manasa Jyothi Koni biedt onderwijs en een veilige leefomgeving aan 20 kinderen met een beperking in India. 

2. Missie en Visie 

Primair is de missie van de Stichting Japthi Mijdrecht om de actuele situatie in het tehuis Koni te kunnen blijven garanderen en continueren. Onze verdere missie is de poging ervoor  te zorgen dat ook andere tehuizen zoals Manasa Jyothi voldoende financiële middelen krijgen om de kinderen op te vangen en te ondersteunen, zodat zij kunnen opgroeien in een veilige omgeving en onderwijs op maat kunnen krijgen. 

De kinderen/ jongvolwassen die in het tehuis Manasa Jyothi Koni wonen komen uit verschillende kasten en hebben allemaal een verschillende achtergrond. Helaas kunnen zij door omstandigheden en de schaamte bij ouders die er nog steeds heerst voor kinderen met een beperking niet opgroeien in de thuissituatie. Manasa Jyothi doet er alles aan om de band met de ouders in stand te houden. Wat helaas niet altijd mogelijk is door de omstandigheden waarin de ouders, als het kind nog ouders heeft, leven. 

Visie: Geef kinderen met een beperking een toekomst, zodat zij een kans krijgen om deel uit te maken van de maatschappij waarin ze leven.

Ons credo is de uitspraak van Mahatma Gandhi: ‘Be the change you want to see in this world.’ Elke kind heeft het recht om op te groeien in een veilige leefomgeving en heeft recht op onderwijs.

Tussen de Nederlandse Stichting en de Indiase Trust loopt deels een persoonlijke band; Maartje woont al 12 jaar bij de familie van Shobha in huis. Zij is dit jaar pas in het tehuis gaan wonen. Regelmatig bezoeken familieleden, donateurs en vrienden van Maartje het tehuis. 

 • beleidsplan Stichting Japthi Mijdrecht 2020

Het zal duidelijk zijn dat de aktibviteiten van de stichting zich in Nederland primair richten op het kunnen faciliteren en ondersteunen van de activiteiten die in het tehuis Koni in India worden uitgevoerd door Maartje van den Brand, daarbij ondersteund door de plaatselijke stichting en staf en vooral niet te vergeten de vele vrijwilligers.  

Beleidsplan Koni 2020, India.

Waar gaan we ons in 2020 vooral mee bezig houden. Een aantal van de doelen van 2019 zijn nog niet behaald en zullen worden meegenomen in de doelen voor 2020 en later.

Algemeen: 

Het jaar 2020 zal in het teken staan van de verdere ontwikkeling en invoering van de in de afgelopen 5 jaar geïntroduceerde leermethodes. Er zijn meerdere kinderen bij gekomen in Manasa Jyothi. Aangezien de leeftijd van de nieuwe kinderen een stuk jonger is, vraagt dit voor 2020 ook om een andere aanpak van lesgeven. Maartje zal in 2020 voor de jongere kinderen samen met haar staf een aangepast lesprogramma maken.

Ook zal Maartje het Handboek voor de ouders / familieleden van de kinderen die wonen in Manasa Jyothi verder ontwikkelen, om zodoende de ouders beter te kunnen betrekken bij de opvoeding en onderwijs methodes die worden aangeboden in Manasa Jyothi. Denk hierbij aan gebaren die de kinderen dagelijks gebruiken, uitleg over de verschillende handicaps, basis hygiëne etc. Dit alles zal worden vertaald in de lokale taal en Engels. 

Een van de grote verdiensten van Maartje is dat zij bereikt heeft dat er nu reeds enkele kinderen periodiek een weekend naar huis kunnen en enkele kinderen zelfs “hun vakantie” thuis kunnen vieren.

Nevendoel is om om deze strategie en werkwijze ook aan te bieden aan andere Stichtingen (relevante organisaties), mocht daar in de toekomst vraag naar zijn. Op deze manier hoopt zij meer kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden te kunnen helpen die ook een plek zoals Koni verdienen. 

Educatie doelen 2020 :

De educatie doelen voor 2019 zullen weer worden meegenomen voor de doelen in 2020, aangezien deze van belang zijn voor de continuïteit van het schoolprogramma in Koni. Met als extra doel dat er nu ook een lesprogramma is ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen onder de kinderen. Deze doelgroepen zijn ingedeeld op vaardigheden niveau en het intelligentieniveau van de kinderen.  

De belangrijkste doelen op educatie gebied voor 2020:

 • Ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor de jongere kinderen.
 • Voorzetten van de ontwikkelingsdoelen opgezet door de logopediste en fysiotherapeute uit Nederland.
 • Meer focussen op zelf-raadzaamheid van de kinderen.

Leerkrachten voor 2020: 

In april 2020 zal een van de leerkrachten worden vervangen, aangezien ze gaat trouwen. De nieuwe leerkracht begint mid februari en zal worden opgeleid door Maartje. De leerkrachten worden zo opgeleid dat ze zelfstandig aan het werk kunnen en het dagprogramma kunnen uitvoeren  ook als Maartje er niet is. 

Doelen voor het opknappen van het gebouw voor 2020:

 • Koni zal in de zomervakantie volledig opnieuw worden geschilderd, zowel buiten als binnenkant. Dit vanwege de waterschade opgelopen in 2019 en jaren daarvoor. 
 • Er zal in 2020 gekeken worden naar de bouwtekeningen die zijn gemaakt door 2 architecten uit Nederland, die onlangs een spontaan bezoek aan Koni brachten. Geheel op eigen initieatief hebben zij een toekomstplan voor Koni uitgewerkt. Met name gericht om het periodiek terugkerend probleem van waterschade te voorkomen. 
 • Er zullen herstelwerkzaamheden plaats vinden rondom en in Koni, vanwege de schade door dagelijks gebruik en effecten van de moesson. 
 • De elektriciteit in de oudere gedeelten van het gebouwen zal moeten worden vervangen omdat de apparaten die worden opgeladen te warm worden en beschadigd worden door de verkeerde hoogte/sterkte van de elektriciteit. 

Opknappen Buitenspeelplaats doelen 2020

 • Vernieuwen van de schommels, zowel in de binnenspeel plaats, als buiten speelplaats. 
 • Nieuwe fietsen aanschaffen voor de kinderen
 • Er zal een nieuwe rolstoel moeten komen voor Divya. 
 • De bestrating zal opnieuw moeten worden aangelegd aangezien er vele tegels nu missen en het gevaarlijk voor de kinderen is geworden om op te fietsen.
 • Afronden van de ringmuur ter bescherming van het tehuis tegen indringers maar meer nog slangen.

Inrichting van de Snoezel ruimte/ reiki kamer 2020:

Het nieuwe lokaal zal worden ingericht als een snoezel ruimte voor de kinderen. Er is hier al een begin mee gemaakt, maar in 2020 zullen er meerdere speciale spullen worden aangeschaft. Maartje heeft een plek gevonden waar men voor een redelijk prijs goede materialen kan kopen voor de inrichting van een snoezelruimte. De totale kosten zullen rond de 13000 euro liggen. De snoezelruimte zal ook worden gebruikt voor fysiotherapie en Senso motorische integratie oefeningen voor de lagere ontwikkelende kinderen.

Maartje wil in 2020 een oefen loopbank aan schaffen voor de reiki kamer, zodat er ook in het regenseizoen geoefend kan worden met lopen.

Uitbreiding slaapvertrekken kinderen doelen 2020:

 • Er zullen nieuwe bedden moeten worden aangeschaft voor de kinderen die te groot zijn om in de huidige bedden te slapen. Daarnaast zal er een nieuwe badkamer moeten worden gebouwd, omdat de kinderen nu te groot zijn om de badkamers te delen. De badkamer zal grenzen aan de meisjeskamer. 

Doelen op medisch gebied 2020:

 • Zorgen dat de kinderen regelmatig worden gecheckt door een tandarts en door artsen/ specialisten die verstand hebben van de doelgroep. 
 • Aanschaf van een nieuwe rolstoel voor Divya. 

Aanleg van een betere voorziening van waterafvoer (van de daken) en toevoer naar de tanks in 2020. 

Hier zal in 2020 meer aandacht aan moeten worden besteed, omdat de pijplijnen nog steeds niet optimaal zijn. In 2018 zijn er een aantal vervangen en er zijn nieuwe watertanks aangeschaft. Maar de pijplijnen zijn weer beschadigd en het watersysteem is niet voor langer termijn. En dit levert veel problemen op, vooral in het regenseizoen. 

Aanschaf ontwikkelingsmaterialen voor 2020:

 • In 2020 richt Maartje zich vooral op de verdere uitbreiding van de snoezel ruimte en inrichting van het fysiotherapie lokaal. 
 • Er zal een nieuwe iPad worden aangeschaft zodra daar een donatie voor vrijkomt. 

Beleidsvoornemens gericht op andere Stichtingen in 2020 en daarna:

Maartje’s wens is nog steeds zijn om haar kennis in de toekomst te mogen en kunnen delen met andere Stichtingen. 

Maartje zal in 2020 haar boek over haar jaren in Manasa Jyothi verder afwerken en hopelijk kunnen publiceren. 

3. De doelgroep van de stichting Japthi voor sponsorwerving

De stichting richt zich op particulieren en op instellingen als scholen en organisaties als de Lions en Rotary. Van zijn we afhankelijk van de  benodigde inkomsten van de stichting. 

4. Continue Activiteiten om de financiering rond te krijgen

De beoogde financiën krijgt de stichting via donateurs/sponsorouders, acties en collectes. 

Donateurs 

Om het benodigde geld over te kunnen maken zijn circa 100 vaste donateurs/sponsorouders nodig. Hun bijdragen variëren in frequentie en in hoogte van bedrag. Ons uitgangspunt is: alle beetjes helpen. De donateurs zijn onze ambassadeurs. Zij kunnen het beste aan anderen vertellen waarom ze de Stichting Japthi Mijdrecht structureel steunen. Dit kunnen zowel particulieren als instellingen en organisaties zijn.  

Acties 

Jaarlijks worden door verschillende scholen acties gehouden om donaties binnen te halen voor de Stichting. 

5. Communicatie 

Donateurs 

We onderhouden een zo persoonlijk mogelijke band met onze ambassadeurs, de sponsorouders en donateurs. Maartje houdt elke maand een blog bij en op deze manier geeft Maartje op een transparante en directe manier informatie over het wel en wee van Manasa Jyothi.

Ook wordt Maartje tijdens haar periodieke verblijven in Nederland uitgenodigd om lezingen te verzorgen.

Maartje ’s blog: maartjevdbrand.waarbenjij.nu

Publiciteit

Maartje komt met regelmaat op de TV in India en ook in de regionale pers verschijnen  met enige regelmaat artikelen over haar. 

Het Tehuis Koni wordt zeer vaak bezocht door instellingen, scholen, vertegenwoordigers van ziekenhuizen etc.

Tot slot geeft Maartje ook interviews op de Nederlandse radio en onlangs is er een interview van haar verschenen op de pagina van RTL nieuws:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4806191/maartje-van-den-brand-zondaginterview-kindertehuis-india-koni

Interview op de radio Bureau Buitenland:

https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_VPRO_11557761~bureau-buitenland~.html

Mijdrecht.

Het bestuur. 

19 februari 2020.

Bijlage.

 1. Geschiedenis Stichting Japthi Mijdrecht.

Korte geschiedenis: Toen Maartje in 2007 naar India vertrok, zou zij voor 3 maanden ontwikkelingswerk gaan doen in het tehuis Manasa Jyothi, een tehuis voor weeskinderen en kinderen met een beperking. Maartje had in Nederland een eigen praktijk als Mensendieck Therapeut en werkte daarnaast als begeleider op een Kinder diensten Centrum voor jonge kinderen met een beperking. Zij had op haar 23ste ook al een jaar in Indonesie gewerkt als fysiotherapeute in de sloppenwijken van Makassar.  

In Nederland was Maartje gevraagd of ze mij wilde doen met het programma van Llink: Aanpakken en wegwezen. Maartje zou de eerste 3 dagen van haar verblijf in Manasa Jyothi worden gefilmd en de filmploeg zou na een paar maanden terug komen om te kijken wat Maartje had bereikt tot dan toe. 

Bij aankomst in Manasa Jyothi voelde en zag Maartje al snel dat er veel niet klopte in het tehuis. Er was geen dagbesteding voor de kinderen; de kinderen werden ’s nachts alleen gelaten, hadden open littekens op hun handen en rug en in de ochtend trof Maartje de kinderen vaak aan in hun eigen urine. Kleding hadden de kinderen amper en er was naast een kok, die alleen overdag aanwezig was, niemand die voor de kinderen zorgde. De jongste kinderen waren nog geen 6 jaar oud. Het tehuis werd gerund door een Indiase man, die full-time bij de kinderen woonde. Hij was uit huis geplaatst door zijn vrouw. Na een paar dagen merkte Maartje dat de headmaster van het tehuis overdag vaak dronken was en niet aan spreekbaar. De ruimte waar de kinderen in woonden, was tevens de ruimte waarin Maartje het op te zetten dagprogramma zou moeten invoeren impliciet waar mogelijk les geven en waar de kinderen in sliepen. Er waren een paar matjes waar de kinderen op sliepen, voor de rest was er geen speelgoed of andere materialen aanwezig. Dit alles is ook terug te zien op de documentaire. 

Na 2 maanden kwam de filmploeg uit Nederland weer terug om te kijken wat Maartje had bereikt. Aangezien de ouders van Maartje meteen na de eerste bevindingen al een kleine donatie hadden gedaan, waardoor  Maartje in staat geweest om in de eerste basis behoeften van de kinderen te voorzien, voor zo ver dat mogelijk was. Ook was zij begonnen met het opzetten van een dagprogramma, aangepast op de ruimte die er was. Ze had met de Head master afgesproken dat hij de kinderen in haar bij zijn niet meer mocht aanraken, maar helaas zaten de kinderen in de ochtend toch nog vaak onder de littekens van het slaan met een riem. 

Toen de filmploeg na drie dagen weer vertrok, kwam Maartje er achter dat de meisjes in de nacht ook seksueel werden misbruikt door de Head master. Zij is direct naar de politie gegaan en de Head master werd ondervraagd en verboden om nog binnen te komen. De Indiase Trust, die tot dan weinig van zich had laten zien of horen ging zich ermee bemoeien en de Headmaster werd uit zijn functie gezet. De Trust members werden na dit gebeuren ook vervangen door andere boardmembers die meer betrokken wilden zijn bij Manasa Jyothi. De donateurs vanuit India trokken zich uit schaamte helaas allemaal terug. Maartje is van af dat moment gaan wonen bij de kinderen. Een maand later kwam de documentaire op de Nederlandse televisie. Vele mensen wilden Maartje en de kinderen graag ondersteunen.

Maartje besloot vervolgens om haar verblijf te verlengen met het primaire doel om de grote problemen op te lossen. 

De donaties bleven binnenstromen en dat werd de reden dat de Stichting Japthi Mijdrecht werd opgericht. 

 In 2009 kreeg Maartje hulp vanuit India en werd Shobha Madhyastha de Head master van het tehuis. Na 5 jaar wonen naast de Head master, die nooit was veroordeeld, was het voor Maartje genoeg. De oude Head measter woonde nog steeds naast het tehuis en het oude tehuis was “besmet”. Dat noodzaakte Maartje en Shobha om in samenwerking met de plaatselijke foundation een nieuwe plek te zoeken. 

 Samen met Shobha heeft zij een nieuwe plek gevonden voor Manasa Jyothi Koni. Stichting Japthi Mijdrecht haalde grote donaties binnen om het nieuwe tehuis te verwezenlijken en in oktober 2011 was het eindelijk zover. Eigenlijk was het voor Maartje toen genoeg en wilde zij dit werk gaan voorzetten op andere plekken in de wereld. Maar er kwamen veel nieuwe aanmeldingen voor jonge gehandicapte kinderen. Aangezien Maartje in de eerste 5 jaar vooral bezig was geweest met het neerzetten van een fundament en het herstellen van de trauma’s van de kinderen, voelde zij zich verplicht om zich nu te richten op een goed onderwijssysteem voor de kinderen  en het vervolmaken van het dagprogramma. Zij kreeg hulp vanuit Nederland en haalde Methodes om te werken met kinderen met downsyndroom naar India en in het tehuis te implementeren. Tot op de dag  van vandaag wordt intensief met de genoemde methodes gewerkt in Manasa Jyothi. 

Maartje heeft de eerste paar jaar als vrijwilliger tegen kostenvergoeding gewerkt en was niet in loondienst. Toen het duidelijk werd dat Maartje nog jaren langer zou blijven vond bestuur het niet langer verantwoord om dat op een “vrijwilligersbasis” te laten voortduren  is er door het bestuur van Stichting Japthi besloten Maartje te verzoeken om als medewerker in dienst te treden van de Stichting. Gelukkig deed Maartje dat.   

Stichting Japthi Mijdrecht zorgt op dit moment voor de continuïteit in Manasa Jyothi Koni, met het uiteindelijke doel, dat de Indiase Trust het in de toekomst volledig kan overnemen. Helaas is dit de aankomende jaren nog niet het geval.  

Maartje is op dit moment bezig met het schrijven van een boek om haar ervaringen van de afgelopen 12,5 jaar te delen. Haar doel is om anderen met haar boek te inspireren en te raken. Ook is Maartje bezig met het onderzoeken of ze haar kennis en ervaringen zou kunnen delen op andere plekken in de wereld waar kinderen met een beperking niet voldoende onderwijs ontvangen.